"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

Governance Principes

Raad van Commissarissen

Samenstelling en deskundigheid

De Raad van Commissarissen van Yarden bestaat uit zes leden en is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. De Raad beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de vennootschap en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende stakeholders. Met iedere voorgenomen (her)benoeming wordt getoetst of de kandidaat in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van Yarden te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen. Ieder lid van de Raad beschikt over de specifieke deskundigheid die hiervoor noodzakelijk is. Indien er sprake is van een vacature wordt een profielschets opgesteld die past binnen de competentiematrix die voor de gehele Raad is opgesteld. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn hierin voorwaarden. De aanwezigheid van 93% bij de vergaderingen in 2018 toont aan dat de Raad voldoende beschikbaar is. De Raad ontvangt een passende vergoeding die niet afhankelijk is van het resultaat van de vennootschap. Sinds 1 april 2019 zijn er twee vacatures in de Raad.

Taak en werkwijze

De bijzondere aandacht aan het risicobeheer, alsmede de taak en de werkwijze van de Raad zijn verantwoord in het verslag van de Raad van Commissarissen in het financieel jaarverslag.

Directie

Samenstelling en deskundigheid

De statutaire directie van Yarden Holding BV wordt gevormd door directievoorzitter Leo Epskamp en directeur Financiën en Informatiemanagement Klaas de Boer.

Het bestuur van Yarden Uitvaartverzekeringen NV wordt gevormd door de directeur Uitvaartverzekeringen (Peter de Groot) en Yarden Holding BV. De directie van Yarden is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit. Ieder directielid beschikt, naast gedegen kennis van de financiële sector en uitvaartverzekeringen, over grondige kennis om het totale beleid van Yarden te kunnen beoordelen en te kunnen bepalen. Zij draagt zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen en te nemen risico’s. De directie volgt het educatieprogramma dat het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit heeft ontwikkeld, en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

Taak en werkwijze

De directie, die de bankierseed heeft afgelegd, stelt in haar denken en doen de belangen van de klant centraal en zorgt voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij Yarden betrokken groepen en personen. Deze beroepseed, die ook door alle medewerkers wordt afgelegd, geldt als leidraad voor al het handelen.

Risicomanagement & Audit

Het risicomanagement en de invulling van de auditfunctie zijn o.a. verantwoord in het verslag van de Raad van Commissarissen in het financieel jaarverslag.

Nieuwe verzekeringsproducten worden ontwikkeld aan de hand van een goedkeuringsproces waarbij alle disciplines zijn aangesloten.

De interne auditfunctie is onafhankelijk in de organisatie gepositioneerd, rapporteert aan de directeur Financiën & Informatiemanagement en heeft escalatiemogelijkheid naar de Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid

Yarden voert een beheerst beloningsbeleid, dat in overeenstemming is met de bepalingen uit de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen en waarop de Raad van Commissarissen toezicht houdt. Goedkeuring van de Raad is vereist voor het beloningsbeleid voor directie en seniormanagement. De vaste beloning voor de directie is gebaseerd op onderzoek door een onafhankelijk bureau naar vergelijkbare functies. Het salaris wordt jaarlijks verhoogd met het percentage van de CAO-lonen. Voor een uitgebreide toelichting over het beloningsbeleid van directie en sleutel-functionarissen wordt verwezen naar de website www.yarden.nl.

Naleving wet- & regelgeving

Uitgangspunt voor Yarden is 100% compliant te zijn. De naleving van wet- & regelgeving is vast onderdeel op zowel de agenda van de Risk & Auditcommissie van de Raad van Commissarissen als van de directie.

Klokkenluidersregeling

Yarden vindt een integere organisatie en een goede reputatie belangrijke zaken om succesvol te kunnen zijn als uitvaartbedrijf en uitvaartverzekeraar. Het is belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Yarden op een verantwoorde en vertrouwde manier (vermoedens van) onregelmatigheden binnen de organisatie kunnen melden.

Wat houdt de Klokkenluidersregeling in?

In de Klokkenluidersregeling is vastgelegd op welke wijze een vermoeden van een misstand gemeld en afgehandeld moet worden. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Een klokkenluider wordt op geen enkele wijze in zijn rechtspositie benadeeld als gevolg van het melden van het vermoeden van een misstand.

Yarden Klokkenluidersregeling