"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

Governance Principes

Raad van Commissarissen

Samenstelling en deskundigheid

De Raad van Commissarissen van Yarden Uitvaartverzekeringen nv bestaat uit zes leden en is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. De Raad beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de vennootschap en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende stakeholders. Met iedere voorgenomen (her)benoeming wordt getoetst of de kandidaat in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van Yarden Uitvaartverzekeringen te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen. Ieder lid van de Raad beschikt over de specifieke deskundigheid die hiervoor noodzakelijk is. Indien er sprake is van een vacature wordt een profielschets opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn hierin voorwaarden. Bij de vervulling in 2014 van de vacature van de voorzitter van de Raad is in de profielschets rekening gehouden met de vereiste deskundigheid en ervaring in de breedste zin van de begrippen. De aanwezigheid van 90% bij de vergaderingen toont aan dat de Raad voldoende beschikbaar is. De Raad ontvangt een passende vergoeding die niet afhankelijke is van het resultaat van de vennootschap. De invulling van de permanente educatie van de Raad is verantwoord in het verslag van de Raad van Commissarissen in het financieel jaarverslag. In 2014 is, door het verstrijken van de termijn, afscheid genomen van een commissaris en zijn twee nieuwe commissarissen toegetreden. Gezien de korte zittingsperiode van twee commissarissen is besloten om in 2014 geen evaluatie van het eigen functioneren uit te voeren.

Taak en werkwijze

De bijzondere aandacht aan het risicobeheer, alsmede de taak en de werkwijze van de Raad zijn verantwoord in het verslag van de Raad van Commissarissen in het financieel jaarverslag.

Directie

Samenstelling en deskundigheid

Het bestuur van Yarden Uitvaartverzekeringen nv bestaat uit directeur Uitvaartverzekeringen en Yarden Holding bv. De directie van Yarden Holding bv bestaat uit de directeur Financiën & Informatiemanagement Klaas de Boer RA RC RE en de directievoorzitter (naam wordt binnenkort gepresenteerd). De directie van Yarden is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit. Ieder directielid beschikt, naast gedegen kennis van de financiële sector en uitvaartverzekeringen, over grondige kennis om het totale beleid van Yarden Uitvaartverzekeringen te kunnen beoordelen en te kunnen bepalen. Waarmee zij een afgewogen en zelfstandig oordeel kan vormen over de risico’s die de vennootschap loopt. Zij draagt zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen en te nemen risico’s. De directie volgt het educatieprogramma dat het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit heeft ontwikkeld, en voldoet aan de eisen van permanente educatie. De directeur Financiën & Informatiemanagement is belast met de voorbereiding van de Eigen Risico Beoordeling welke conform de wettelijke bepalingen ieder jaar plaatsvindt.

Taak en werkwijze

De directie, die de ‘bankierseed’ heeft afgelegd, stelt in haar denken en doen de belangen van de klant centraal en zorgt voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij Yarden Uitvaartverzekeringen betrokken stakeholders. De verklaring geldt als leidraad voor het handelen van alle medewerkers.

Risicomanagement & Audit

Het risicomanagement en de invulling van de auditfunctie zijn o.a. verantwoord in het verslag van de Raad van Commissarissen in het financieel jaarverslag.

Nieuwe producten worden ontwikkeld aan de hand van een productgoedkeuringsproces waarbij alle disciplines zijn aangesloten. De interne auditfunctie is onafhankelijk ten opzichte van Yarden Uitvaartverzekeringen gepositioneerd. De interne auditfunctie rapporteert aan de directeur Financiën & Informatiemanagement en heeft escalatiemogelijkheid naar de Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid

Yarden Uitvaartverzekeringen voert een beheerst beloningsbeleid, dat in overeenstemming is met de bepalingen uit de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen en waarop de Raad van Commissarissen toezicht houdt. Goedkeuring van de Raad is vereist voor het beloningsbeleid voor directie en seniormanagement. De vaste beloning voor de directie is gebaseerd op onderzoek door een onafhankelijk bureau naar vergelijkbare functies. Het salaris wordt jaarlijks verhoogd met het percentage van de CAO-lonen. De variabele beloning bedraagt maximaal 10% van het vaste salaris en wordt jaarlijks vastgesteld, waarbij 50% ter discretie is van de Raad van Commissarissen en de overige 50% op basis van diverse objectieve criteria kan worden toegekend. Binnen Yarden zijn variabele beloningen zeer beperkt en daarom wordt afgeweken van een voorwaardelijke uitkering. Voor een uitgebreide toelichting over het beloningsbeleid van directie en sleutel-functionarissen wordt verwezen naar de website www.yarden.nl.

Naleving wet- & regelgeving

Uitgangspunt voor Yarden is 100% compliant te zijn. De naleving van wet- & regelgeving is vast onderdeel op zowel de agenda van de Risk & Auditcommissie als van de directie. In 2015 zal de borging geëvalueerd worden

Klokkenluidersregeling

Yarden vindt een integere organisatie en een goede reputatie belangrijke zaken om succesvol te kunnen zijn als uitvaartbedrijf en uitvaartverzekeraar. Het is belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Yarden op een verantwoorde en vertrouwde manier (vermoedens van) onregelmatigheden binnen de organisatie kunnen melden.

Wat houdt de Klokkenluidersregeling in?

In de Klokkenluidersregeling is vastgelegd op welke wijze een vermoeden van een misstand gemeld en afgehandeld moet worden. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Een klokkenluider wordt op geen enkele wijze in zijn rechtspositie benadeeld als gevolg van het melden van het vermoeden van een misstand.

Yarden Klokkenluidersregeling