Nalatenschap

Na een overlijden moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Zoals het afhandelen van de nalatenschap; het geheel van bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat. Wat komt er allemaal kijken bij het afhandelen van nalatenschap en wat te doen met de erfenis?

Wie is verantwoordelijk voor nalatenschap?

De erfgenaam of erfgenamen is/zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap van de overledene. De erfgenamen kunnen worden benoemd (executeur) in een testament. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In deze wet, het erfrecht, is vastgelegd wie welk deel erft en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van de nalatenschap.

Gaat het om uw partner die overlijdt en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u de eerste erfgenaam, samen met eventuele kinderen. Zijn er meerdere (wettelijke) erfgenamen, dan bent u samen verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. U moet dus samen alles regelen en verdelen. U kunt ook gezamenlijk een volmacht geven aan 1 erfgenaam om de nalatenschap af te handelen. Of u kunt een notaris benoemen als executeur.

Wat te doen met een nalatenschap?

Allereerst is het goed om te weten dat u als erfgenaam het recht heeft om de nalatenschap te te accepteren of af te wijzen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de erfenis meer uit schulden bestaat dan uit bezittingen. Accepteert u de erfenis, dan bent u ook verplicht al deze schulden te betalen. Let op: als u twijfelt of u een erfenis wilt aanvaarden, start dan nog niet met het opruimen van de inboedel van de overledene of het opzeggen van een huurovereenkomst. U gedraagt zich dan als erfgenaam en heeft dan automatisch de erfenis geaccepteerd.

De overledene kan in een testament hebben vastgelegd wat er met zijn of haar bezittingen moet gebeuren. Wie bijvoorbeeld de woning erft, waardevolle spullen en het geld. De erfenis kan bijvoorbeeld ook aan een goed doel worden nagelaten. Is er niets vastgelegd in een testament, dan bepaalt de wet wie welk deel van de erfenis krijgt. Het kan zijn dat u over uw deel nog erfbelasting moet betalen. Houd er ook rekening mee dat u een erfenis moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Nalatenschap verdelen

Zijn er meerdere erfgenamen en is er geen testament? Dan is het soms moeilijk om het samen met elkaar eens te zijn over de verdeling van de spullen van de overledene. U kunt daarom ook een notaris vragen om te helpen bij de verdeling van de nalatenschap.

Voor het verdelen van de nalatenschap is het belangrijk om eerst de waarde te bepalen. Hiervoor moeten het bezit en de eventuele schulden in kaart worden gebracht. Het gaat om bankrekeningen, huisvesting en inboedel, openstaande facturen, (hypothecaire) leningen, inkomstenbelasting enzovoort. Helaas kan het ook nodig zijn om spullen uit de nalatenschap te verkopen als dat nodig is om schulden te betalen.

De verdeling

Als de erfbelasting is betaald en schulden zijn afgelost, dan kunnen de bezittingen van de overledene worden verdeeld. Als er in het testament niemand is benoemd als verantwoordelijke voor de verdeling, dan regelt u dit zelf. Om ruzie te voorkomen, kan het handig zijn om hierbij een notaris te betrekken. Voor de verdeling van het geld gelden wettelijke regels. Hiervan kan worden afgeweken in een testament. Familieleden kunnen bijvoorbeeld worden ‘onterfd’. Om tot een goede verdeling van de inboedel te komen, is het raadzaam om met alle erfgenamen vooraf afspraken te maken waar iedereen achter staat.

Nalatenschap aan een goed doel

Zoals eerder al even benoemd, kan iemand ook (een deel van) zijn of haar nalatenschap schenken aan een goed doel. Dit kan via een door de notaris opgemaakt testament. Het goede doel wordt in het testament dan benoemd als (mede)erfgenaam. Het kan ook zijn dat het goede doel een ‘legaat’ krijgt uit de nalatenschap. Dit kan een geldbedrag zijn maar ook een waardevol object.

Goede doelen zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Ze hoeven dus geen belasting te betalen over het geld of een legaat verkregen uit een nalatenschap. Om de afwikkeling van nalatenschappen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, laat een aantal goede doelen dit begeleiden en controleren door Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland.

Wilt u na uw overlijden graag een goed doel steunen met (een deel van) uw nalatenschap? Leg dit eenvoudig vast in een testament bij de notaris.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem gratis contact met ons op:

0800 - 1292
Ma t/m vrj: 8.00 - 17.00 uur.

Yarden blog

jan

27

Genieten!

Enkele momenten waar geprobeerd is weer te geven, dat genieten een kunst is en een voorrecht! Dat genieten energie kan geven en na bewezen dienstverlening, een dankbare herinnering en stimulans is dit werk te blijven doen.

Genieten!