Verlies van uw partner

Weet u wat er allemaal op u af komt wanneer uw partner overlijdt? Allereerst is het van belang dat u uw huisarts waarschuwt.

Naast de emotionele verwerking van uw verlies zijn er na de uitvaart tal van praktische zaken die geregeld moeten worden. Is er sprake van geregistreerd partnerschap of huwelijk, dan komt de afwikkeling van de nalatenschap op u af.

Wat u moet regelen na de uitvaart

Voordat u een erfenis (nalatenschap) kunt afwikkelen, moet eerst een aantal zaken duidelijk zijn: wie is erfgenaam, is er een testament en wie gaat alles regelen? Let hierbij op de financiële situatie; u erft uw partners bezittingen en schulden. Sinds kort zijn erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden.

Verklaring van erfrecht en de notaris

In een verklaring van erfrecht staat wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap afwikkelt namens de erfgenamen. Het document wordt opgesteld door een notaris. In een aantal gevallen moet de notaris de waarde van de nalatenschap officieel vaststellen. 

Nalatenschap

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan laat uw overleden partner zijn of haar bezittingen aan u na. Dit kunnen tastbare spullen zijn zoals een eigen woning, meubilair en kunstwerken. Niet tastbare bezittingen zoals een bankrekening, aandelen of schulden vallen ook onder uw partners bezittingen. Een aantal verplichte zaken die geregeld moeten worden, leest u hieronder. 

Bankzaken afhandelen

Om de bankzaken van uw partner te kunnen afhandelen, moet u de bank(en) informeren over zijn/haar overlijden. Vraag de betreffende bank naar hun procedures. Zij kunnen u verder helpen.

Inkomen van de overledene

Had uw partner een baan in loondienst, dan informeert u de werkgever. Ontving uw partner een uitkering, dan informeert de gemeente automatisch de desbetreffende uitkeringsinstanties na het ontvangen van de Akte van overlijden. U heeft recht op een eenmalige overlijdensuitkering van de werkgever of uitkeringsinstantie.

Anw-uitkering

Na het overlijden van uw partner kan het zijn dat u minder of zelfs geen inkomsten meer heeft. Mogelijk heeft u recht op een nabestaandenuitkering Anw. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over het aanvragen van een Anw-uitkering.

Schoolgaande en studerende kinderen

Als uw partner overlijdt, is dit een aangrijpende gebeurtenis voor uw kind. Niet alleen emotioneel, maar ook praktisch en financieel. Wie het gezag krijgt over uw minderjarig (jonger dan 18 jaar) of jongmeerderjarig (tot 21 jaar) kind, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Het is goed om te weten welke bronnen er bestaan voor financiële ondersteuning. Denk aan een verhoging van het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en tegemoetkoming in de studiekosten. Als uw kind studiefinanciering ontvangt, neem dan contact op met het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Huisvesting en zorg

Hoe zit het met uw woonsituatie en zorgbehoefte als uw partner overleden is? Kunt u in de woning blijven wonen en voor uzelf blijven zorgen? Kunt u huurtoeslag aanvragen? Heeft u een koopwoning? Misschien kan of moet de hypotheek aangepast worden.

Was uw partner voor het overlijden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Een kamer of appartement in een verzorgings- of verpleeghuis moet kort na het overlijden van de bewoner leeg worden opgeleverd. Maak hierover afspraken met het verpleeghuis.

Heeft uw partner altijd voor u gezorgd en/of veel in het huishouden gedaan? Dan heeft u na zijn of haar overlijden misschien behoeft aan (meer) professionele zorg, ondersteuning of aanpassingen in uw huis. Misschien kunt u een beroep doen op voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of op de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie vindt u op zorgwijzer.nl.

Belasting

De gemeente informeert de Belastingdienst over alle overledenen in de gemeente. De belastingplicht van uw partner eindigt op de datum van zijn of haar overlijden. Als achterblijvende partner moet u zijn of haar belastingzaken afhandelen. Meestal moet u nog aangifte inkomstenbelasting doen. Als u uw eigen aangifte inkomstbelasting doet, houd dan rekening met de erfenis.

Over de erfenis betaalt u erfbelasting (successierecht). Als de Belastingsdienst verwacht dat u dit moet betalen, ontvangt u ongeveer 4 maanden na het overlijden automatisch een aangiftebiljet. Ook kunt u de Belastingdienst of een specialist raadplegen voor hulp bij het invullen hiervan.

Opzeggingen en wijzigingen

Door het bekijken van de administratie van uw partner krijgt u een overzicht van de overige instanties die u moet informeren  dat uw partner overleden is. Kijkt u ook naar bankafschriften en houdt de nog binnenkomende post in de gaten. Zeg lopende abonnementen en lidmaatschappen op of geef de naamwijziging door. De toezending van geadresseerde reclame kunt u beperken door de gegevens van de overledene kosteloos te laten opnemen in het Postfilter Nationaal Overledenenregister.

Staat er een motorvoertuig op naam van uw partner? In dat geval dient het kentekenbewijs te worden overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Dat kan u zelf zijn, of iemand anders die het motorvoertuig erft of koopt. Houd u er rekening mee dat de overschrijving binnen 5 weken na het overlijden rond moet zijn.

Had uw partner Koninklijke onderscheidingen? Dan wordt u verzocht het uitreikversiersel (portvrij) terug te sturen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Online accounts

Had uw partner 1 of meerdere  e-mailaccounts, profielen op sociale media of andere online (betalings)accounts? Om deze te verwijderen heeft u de inloggegevens (gebruikersnamen en wachtwoorden) van uw overleden partner nodig. Heeft u deze niet? Neemt u dan contact op met de betreffende (internet)bedrijven. Vraag hen het account op te heffen en eventuele vergoedingen over te maken naar de erfgenamen.

Veel instanties of bedrijven vragen om een rouwkaart of kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Bij sommige sociale netwerken (zoals Facebook) kunt u voor het profiel van een overledene een herdenkingsstatus aanvragen. Het profiel blijft dan online. Mensen die via het sociale netwerk bevriend waren met uw partner, kunnen hem of haar online herdenken.

Verlies verwerken

Na het wegvallen van uw partner moet u direct al veel regelen. Hierdoor kan u het gevoel krijgen dat u nauwelijks tijd en ruimte heeft om het verlies van uw partner te verwerken. Weet dat allerlei gevoelens elkaar kunnen en mogen afwisselen. Het ene moment voelt u misschien intense emoties, het volgende moment voelt u zich verdoofd. Deze emotionele achtbaan kan onvoorstelbaar vermoeiend voor u zijn.

Rouw op het werk

Als u werkt, kan het moeilijk zijn om de draad weer op te pakken. Maak met uw werkgever afspraken hoe u het werk oppakt. Yarden is voorstander van het onbeperkte rouwverlof, waarbij werkgevers hun medewerkers tijd en ruimte geven om het verlies van hun partner te verwerken.

Steun bij het rouwproces

Er zijn vele vormen van hulp die het verdriet enigszins kunnen verlichten. Kijk naar uw behoeften en wat u nodig heeft;  zo vindt u de steun die bij u past. Wilt u graag in contact komen met lotgenoten? Vereniging Yarden nodigt u uit om uiteenlopende  bijeenkomsten en activiteiten bij te wonen.

Kinderen helpen met hun verdriet

Heeft u kinderen? Dan heeft u niet alleen te maken met uw eigen rouwproces, maar ook met dat van hen. Zij hebben de hulp en steun van u en de mensen om u heen hard nodig. U hoeft dit niet alleen te doen, vraag om hulp uit uw omgeving. Lees hierover onze informatie over Kinderen en rouw.


Uitvaartwensen vastleggen op papier

Checklist bij overlijden

  • Bel direct de huisarts
  • Bel een uitvaartverzorger van Yarden, 0800 8192 (24 uur per dag bereikbaar)

Checklist bij overlijden

Vraag bij uw uitvaartverzorger het gratis boekje 'Zorgen erna'

Voor meer praktische informatie Vraagt u het boekje ‘Zorgen erna’ aan bij uw uitvaartverzorger van Yarden.

Zoek uitvaartverzorger