Fersekerje jo fan in goed ôfskied

Moai as jo neibesteanden letter ek jo útfeart nei eigen winsk regelje kinne? By Yarden kin dat!

Jo kinne by ús terjochte foar alles oangeande jo ôfskied. Fan de útfeart sels oant help by rouferwurking. Dat meitsje jo foar jo neibesteanden mei ús útfeartfersekering ek noch betelber.

Hoe sjocht jo ôfskied derút? En benijd wat dat kostje sil?

Jo krije daliks in oersicht fan jo útfeartkosten as jo hjir jo útfeartwinsken yn kaart bringe.

Hoe helpt Yarden jo fierder mei in goed ôfskied?

  • us útfeartfersoargers, útfeartlokaasjes en frijwilligers binne altyd by jo yn ’e buert;
  • jo neibesteanden meie it fersekere bedrach nei eigen winsk oan jo útfeart besteegje;
  • as Yarden jo ôfskied fersoargje mei, krije jo neibesteanden 10% mear budzjet;
  • us ferieniging organisearret alderhande byienkomsten foar jo oer rou en ferlies.

Hawwe jo noch fragen?

Nim kontakt mei ús op fia it tillefoannummer 040-232 21 22.
Dat kin op moandei oant freed tusken 8.00 en 17.00 oere.


Mear ynfo oer útfeartfersekering