"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

Privacyverklaring Yarden

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leden van Yarden en alle bezoekers van de website van Yarden. Yarden is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Onder Yarden wordt in deze privacyverklaring verstaan: Yarden Holding B.V., Yarden Verzekeringen N.V., Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V., Yarden Uitvaartzorg B.V., Yarden Franchise B.V. en Vereniging Yarden. Op de website van Yarden worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerkingen Persoonsgegevens Verzekeraars hieraan stelt, verwerkt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website https://www.yarden.nl
 • voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • het interessanter maken van het internetaanbod door het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook
 • om u te informeren over andere door Yarden geleverde producten en diensten met betrekking tot uitvaarten
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
 • voor het bestrijden van fraude

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw E-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres
 • Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Yarden hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na 30 dagen verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12 maanden verwijderd. 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij alleen als wij dat moeten of mogen op basis van de wet of indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Yarden ontbreekt aan bepaalde kennis. Het kan dan voorkomen dat klantgegevens gedeeld worden met derde partijen. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Yarden geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen ten behoeve van commerciële doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld en doorgegeven tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen van Yarden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Automatische besluiten

Bij het aanvragen van een uitvaartverzekering van Yarden via de website is er sprake van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Acceptatie of afwijzing van uw aanvraag gebeurt door een computersysteem zonder dat er sprake is van menselijke tussenkomst. Het computersysteem beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de door u ingevulde antwoorden op de gezondheidsvragen.

Opname telefoongesprekken

Bij het Yarden Contactcentrum worden alle gesprekken opgenomen. Yarden gebruikt deze opnames voor verschillende doeleinden. Het kan zijn dat uw gesprek alleen voor opleidingsdoeleinden van onze medewerkers wordt bewaard. Deze gesprekken worden anoniem bewaard, om uw privacy te borgen, voor de duur van maximaal 6 maanden. In sommige gevallen blijft het gesprek langer bewaard. Dit is nodig indien er in het gesprek een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het versturen van commerciële uitingen per e-mail.

Gebruik sociale mediakanalen

Wanneer u met Yarden communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Yarden persoonlijke informatie over u ontvangt. Yarden gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Yarden, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende sociale mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.

Virtuele assistent

Als bezoeker van de Yarden website heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze Virtuele assistent. De virtuele assistent vraagt u nooit uit eigen beweging om persoonsgegevens. Indien u zelf persoonsgegevens verstrekt zijn deze 3 maanden zichtbaar in dashboards van CX Company en voor Yarden 1 jaar beschikbaar op aanvraag bij CX company. Na 1 jaar worden de gesprekken verwijderd. Er wordt nooit een IP-adres gekoppeld aan uw gesprekken met de virtual assistent. 

Profilering klantgegevens

Yarden kan gebruikmaken van profilering. Profilering betekent dat wij gegevens over u verzamelen, analyseren en dit combineren om u in een bepaalde interessecategorie te plaatsen. Hiervoor kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Profilering zorgt ervoor dat de inhoud van onze marketingactiviteiten beter bij u aansluit. Uw profiel wordt nooit gebruikt om u uit te sluiten van bepaalde producten en/of diensten

YardenPro Advies en Yarden Onderweg app

De intermediairs en uitvaartconsulenten van Yarden kunnen gebruikmaken van applicaties op hun tablets om op een eenvoudige en overzichtelijke wijze een adviesrapport voor een verzekering voor u aan te maken of om uw uitvaartwensen vast te leggen. Via de apps kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de apps valt ook onder deze privacyverklaring. https://www.aersoftware.nl/yarden-onderweg/

Voor meer informatie over het gebruik en de werking van de apps kunt u onderstaande links raadplegen:

YardenPro Advies app: https://www.yarden.nl/zakelijk/intermediair/yardenpro-advies.htm Yarden Onderweg app: https://www.aersoftware.nl/yarden-onderweg/

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. 

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek, helpen wij u met het verhuizen van uw persoonsgegevens naar een andere verzekeraar.

  Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Hoe u contact op kunt nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, vindt u onder het kopje 'Contact'.

  Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om uw burgerservicenummer en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken.

  Contact

  Yarden heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Bij deze persoon kunt u terecht voor de uitoefening van uw rechten, maar ook voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy.

  U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming op de volgende twee manieren bereiken:

  1. Via het contactformulier onderaan de pagina klantenservice. Bij de optie ‘categorie’ kan voor het kopje ‘Privacy’ worden gekozen.  

  2. Daarnaast is het mogelijk een brief te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
   Yarden Uitvaartorganisatie
   t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
   Transistorstraat 10
   1322 CE Almere

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2018.