"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

Privacyverklaring Yarden uitvaartorganisatie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leden van Yarden uitvaartorganisatie en alle bezoekers van de website van Yarden. Yarden is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Onder Yarden uitvaartorganisatie wordt in deze privacyverklaring verstaan: Yarden Holding B.V., Yarden Uitvaartverzekeringen, Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V., Yarden Uitvaartzorg B.V., Yarden Franchise B.V. en Vereniging Yarden. Op de website van Yarden uitvaartorganisatie worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Informatie over het gebruik van cookies op de website van Yarden vindt u in onze cookieverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 april 2020.

  Het gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gegeven toestemming kan door u op ieder moment weer worden ingetrokken. Tot slot worden uw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars hieraan stelt, verwerkt.

  Doeleinden van de gegevensverwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot onze website https://www.yarden.nl
  • Voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant
  • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
  • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
  • Het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
  • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
  • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
  • Het interessanter maken van het internetaanbod door het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen
  • Het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook
  • Om u te informeren over andere door Yarden uitvaartorganisatie geleverde producten en diensten met betrekking tot uitvaarten
  • Om u gepersonaliseerde uitnodigingen te verzenden voor herdenkingsbijeenkomsten en andere uitvaart gerelateerde activiteiten
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
  • Het beschermen van de integriteit van Yarden alsmede de verzekerings- en financiële sector in zijn geheel en voor het bestrijden van fraude

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

  Gronden van de gegevensverwerking

  Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende gronden:

  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

  • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

  • Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van uw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

  Gerechtvaardigd belang

  Verschillende van de door Yarden uitgevoerde verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hieronder wordt uitgewerkt waarom deze verwerkingen plaatsvinden en wat het specifieke gerechtvaardigde belang van Yarden inhoudt.

  Klachtafhandeling

  Wanneer u een klacht indient met betrekking tot onze dienstverlening, verwerken wij enkel de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij om uw klacht zo goed en zo spoedig mogelijk af te handelen. Wanneer wij niet het recht zouden hebben om deze gegevens te verwerken zouden wij niet in staat kunnen zijn om uw klacht af te handelen of om deze door te geven aan relevante instanties.

  Controle gegevens verzekerden

  Om te voorkomen dat post met informatie over polissen verstuurd wordt naar het verkeerde adres, wordt gebruikgemaakt van een partij die de adresgegevens van klanten actueel houdt. Hieronder valt ook het mogelijk aanvullen van gegevens. Op deze manier wordt voorkomen dat er een mogelijk datalek plaatsvindt. Het is zowel in het belang van Yarden als in het belang van betrokkenen dat een opschoning van klantgegevens plaatsvindt. Daarnaast hebben wij een zorgplicht onder de Wft en binnen het Verbond van Verzekeraars. Het is dan ook van groot belang dat Yarden in het bezit is van de juiste adresgegevens van verzekerden.

  Beoordeling dienstverlening

  In het kader van de beoordeling van de dienstverlening van Yarden worden er op verschillende websites (o.a. Trustpilot, Google business reviews, Facebook) reviews ingevuld. Mensen die een review achterlaten kiezen er vaak zelf voor persoonsgegevens in te vullen. Wij maken van deze reviews rapportages. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang, omdat de inbreuk op uw privacy minimaal is, terwijl wij juist erg veel kunnen leren van de beoordelingen van onze diensten en op deze manier onze dienstverlening kunnen verbeteren.

  Recht op bezwaar

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan de pagina staan vermeld. Er zal dan nogmaals gekeken worden naar uw belang in relatie tot het onze, waarna eventueel tot actie wordt overgegaan.

  Categorieën persoonsgegevens

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

  • Uw NAW-gegevens
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw IP-adres
  • Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
  • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht
  • Uw antwoorden op de gezondheidsvragen (i.v.m. het afsluiten van een verzekering)

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Yarden uitvaartorganisatie hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na 30 dagen verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12 maanden verwijderd. 

  Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij als wij dat moeten op basis van de wet of indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als verzekeraar zijn wij bijvoorbeeld verplicht uw gegevens door te geven aan de Belastingdienst.Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld en doorgegeven tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen van Yarden uitvaartorganisatie.

  Sommige werkzaamheden besteden wij uit omdat soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Yarden uitvaartorganisatie ontbreekt aan bepaalde kennis. Het gaat hier bijvoorbeeld over dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken voor IT, onderzoek en analyse, marketing en klantenservice. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom. Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Yarden uitvaartorganisatie geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen ten behoeve van commerciële doeleinden. Yarden uitvaartorganisatie verwerkt uw persoonsgegevens (of laat deze verwerken) enkel binnen de Europese Economische Zone.

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

  Automatische besluiten

  Bij het aanvragen van een uitvaartverzekering van Yarden uitvaartorganisatie via de website is er sprake van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Acceptatie of afwijzing van uw aanvraag gebeurt door een computersysteem zonder dat er sprake is van menselijke tussenkomst. Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen heeft u echter altijd het recht om te weten waarom het computersysteem uw aanvraag heeft afgewezen én u heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met iemand van Yarden voor een tweede evaluatie van uw aanvraag.

  Opname telefoongesprekken

  Bij het Yarden Contactcentrum worden alle gesprekken opgenomen. Yarden uitvaartorganisatie gebruikt deze opnames voor verschillende doeleinden. Het kan zijn dat uw gesprek alleen voor opleidingsdoeleinden van onze medewerkers wordt bewaard. Deze gesprekken worden anoniem bewaard, om uw privacy te borgen, voor de duur van maximaal 6 maanden. In sommige gevallen blijft het gesprek langer bewaard. Dit is nodig indien er in het gesprek een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het versturen van commerciële uitingen per e-mail.

  Cameratoezicht

  Op onze crematoria, uitvaartcentra en op ons hoofdkantoor maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij voor onder andere de volgende doeleinden:

  • Beveiliging van personen (bezoekers, leveranciers of medewerkers) tegen agressie en geweld
  • Beveiliging van personen (bezoekers, leveranciers of medewerkers) bij calamiteiten zoals brand, gezondheid incidenten en ontruiming
  • Toegangscontrole van gebouwen en terreinen van Yarden
  • Bewaking van goederen aanwezig in gebouwen of op terreinen van Yarden
  • Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme
  • Preventie en registratie van strafbare feiten door medewerkers, bezoekers en/of derden (zoals inbraak, diefstal of vernieling)
  • Opnames voor nabestaanden zodat zij de opname van de uitvaart terug kunnen kijken, indien de opdrachtgever hier opdracht toe heeft gegeven
  • Inzicht in stromen mensen
  • Werkvoorbereiding koffiekamer door inzicht te hebben in aantal personen en verloop van de uitvaartdienst
  • Algemene werkvoorbereiding (inzicht in aantal aanwezige personen of en hoe ze zich bewegen)

  De camerabeelden bewaren wij maximaal vier weken na opname, of in het geval van een incident, zolang tot het incident is afgehandeld. Daarna worden de camerabeelden verwijderd.

  Gebruik sociale mediakanalen

  Wanneer u met Yarden uitvaartorganisatie communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp en Facebook, kan het zijn dat Yarden persoonlijke informatie over u ontvangt. Yarden uitvaartorganisatie gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Yarden uitvaartorganisatie, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende sociale mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp en Privacybeleid Facebook.

  Profilering klantgegevens

  Yarden uitvaartorganisatie kan gebruikmaken van profilering. Profilering betekent dat wij gegevens over u verzamelen, analyseren en dit combineren om u in een bepaalde interessecategorie te plaatsen. Hiervoor kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Profilering zorgt ervoor dat de inhoud van onze marketingactiviteiten beter bij u aansluit. Uw profiel wordt nooit gebruikt om u uit te sluiten van bepaalde producten en/of diensten

  Wij meten en verbeteren onze e-mails

  Om te zorgen dat u van ons relevante e-mails blijft ontvangen is het voor ons belangrijk om te weten hoe onze nieuwsbrieven gelezen worden. Daarvoor maken we gebruik van meetpixels. Deze pixel is een stukje code dat wordt toegevoegd aan een e-mail. Hiermee kan Yarden zien of een e-mail geopend is, met wat voor een apparaat u dit heeft gedaan en op welk tijdstip u de e-mail heeft geopend. We houden ook bij op welke onderdelen u hebt geklikt. Zo weten we wat u interessant vindt en kunnen we onze website, e-mails en nieuwsbrieven voor u relevanter maken.

  YardenPro Advies

  De intermediairs kunnen gebruikmaken van applicaties op hun tablets om op een eenvoudige en overzichtelijke wijze een adviesrapport voor een verzekering voor u aan te maken of om uw uitvaartwensen vast te leggen. Via de apps kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de apps valt ook onder deze privacyverklaring.

  Voor meer informatie over het gebruik en de werking van de apps kunt u onderstaande links raadplegen:

  YardenPro Advies app: https://www.yarden.nl/zakelijk/intermediair/yardenpro-advies.htm

  Beveiliging van uw persoonsgegevens

  Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. 

  Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

  Uw rechten

  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
  • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek, helpen wij u met het verhuizen van uw persoonsgegevens naar een andere verzekeraar.

   Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Hoe u contact op kunt nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, vindt u onder het kopje 'Contact'.

   Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om uw burgerservicenummer en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken.

   Contact

   Yarden uitvaartorganisatie heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Bij deze persoon kunt u terecht voor de uitoefening van uw rechten, maar ook voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy.

   U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming op de volgende drie manieren bereiken:
   1. Via het contactformulier onderaan de pagina klantenservice. Bij de optie ‘categorie’ kan voor het kopje ‘Privacy’ worden gekozen.
   2. Door een e-mail te sturen naar privacy@yarden.nl
   3. Door een brief te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
   Yarden Uitvaartorganisatie
   t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
   Transistorstraat 10
   1322 CE Almere

   Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.