"Het is onze missie om een goed en waardig afscheid


voor iedereen bereikbaar te maken"

"Het is onze missie om een goed en waardig afscheid


voor iedereen bereikbaar te maken"

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in 1e instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het bredere personeelsbeleid.

Focus op zorgplicht en lange termijn

Met ons beloningsbeleid leggen we de focus op de belangen van onze klanten en beheerste, integere bedrijfsvoering op lange termijn. Het beleid moet een gezonde, stimulerende werking hebben. We zijn er alert op dat de beloning van onze medewerkers niet leidt tot het onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht. Bovendien willen we voorkomen dat door het beloningsbeleid korte termijn doelen het belangrijkst worden. Dat zou ten koste gaan van de continuïteit van de onderneming.

Uitgangspunten

Ons beloningssysteem heeft vorm gekregen met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

 • marktconform in verband met aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel;
 • maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd;
 • klantbelang centraal;
 • lange termijn doelstelling;
 • transparant;
 • eenvoudig/goed toepasbaar;
 • voldoen aan wet- en regelgeving.

Functie- en salarisopbouw

Algemeen

Binnen onze onderneming hanteren wij de van toepassing zijnde branche-CAO, te weten de CAO Uitvaartbranche. Alle functies zijn beschreven en ingedeeld op basis van een objectieve, en door de vakbeweging erkende, methode van functiewaardering. Wij kennen een vaste beloningsstructuur en een variabele beloningsstructuur.

Vaste beloningsstructuur

Medewerkers ontvangen een vast salaris conform het Yarden Loongebouw, op basis van de schaal die hoort bij de functie-indeling. Dat salaris is afhankelijk van kennis, ervaring en (jaarlijkse) beoordeling en minimaal gelijk aan het aanvangssalaris en maximaal gelijk aan het plafond van de betreffende salarisschaal.

Variabel inkomen

Variabel inkomen is een relevant onderdeel van beloningsbeleid en als zodanig mede van belang met het oog op onze positie als aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt. Bij Yarden kennen we individuele discretionaire gratificaties (voor management en medewerkers) en teamgratificaties (voor medewerkers).

Een discretionaire gratificatie kan worden toegekend indien de manager / medewerker een bijzondere prestatie heeft geleverd. Hierbij kan gedacht worden aan taken, projecten of verdiensten op eigen initiatief die voor Yarden van toegevoegde waarde zijn geweest en die van betrokkene een extra inspanning dan wel verantwoordelijkheid (ruim boven het normale functioneren), hebben gevraagd. Aan de teamgratificatie liggen doelstellingen ten grondslag die zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn.

De haalbare uitkeringen zijn gematigd (maximaal een bruto maandsalaris voor de discretionaire gratificatie en maximaal een half bruto maandsalaris voor de teamgratificatie). Mede door het karakter van de onderliggende doelstellingen bevat het beleid ten aanzien van variabel inkomen geen onwenselijke prikkels. Er wordt in dit verband overigens niets uitgekeerd als dat financieel niet verantwoord zou zijn. Voor alle vormen van variabele beloning geldt bovendien dat de Directie het recht heeft de variabele beloning niet uit te keren dan wel terug te vorderen in het geval de manager / medewerker betrokken was in een fraude en/of compliance incident en/of het klantbelang ernstig is geschaad en/of de continuïteit van de onderneming in gevaar is gebracht.

Tenslotte zij vermeld dat Uitvaartverzorgers variabel inkomen kunnen ontvangen binnen het voor hen geldende beloningsmodel indien en voor zover zij aan de betreffende kwantitatieve en (vooral) kwalitatieve voorwaarden voldoen.

Sleutelfunctionarissen

Sleutelfunctionarissen (risk, compliance, interne audit, actuarieel) krijgen een vast salaris conform het Yarden Loongebouw, op basis van de schaal die hoort bij de functie-indeling. Ook deze functionarissen kunnen in aanmerking komen voor de discretionaire gratificatie. Maar dit kan slechts worden toegekend na instemming van de Benoemings- en Remuneratiecommissie van de RvC.

Specifiek directie

Ook voor de directie (statutair) geldt een marktconform beloningsbeleid, rekening houdend met het karakter van de branche. Het salarisniveau is gebaseerd op een studie van GITP in opdracht van de benoemings- en remuneratiecommissie en wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Dat salaris is afhankelijk van kennis, ervaring en (jaarlijkse) beoordeling en minimaal gelijk aan het aanvangssalaris en maximaal gelijk aan het plafond van de betreffende salarisschaal.

Beheerst beloningsbeleid

Om het beloningsbeleid beheerst te laten zijn hebben we een aantal processen en procedures, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Zo kennen we een remuneratiecommissie bestaande uit 3 leden van de RvC die onder andere de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden (vastgelegd in een reglement) kennen op het gebied van het beloningsbeleid:

 • voorstellen doen voor het beloningsbeleid van de directie (vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders)
 • beloning voor individuele leden van de directie
 • toezicht houden op beloning hogere managementfuncties, waaronder in ieder geval de risk managers en de compliance-, human resources-, actuariële en internal audit functies
 • goedkeuren beginselen beloningsbeleid overige medewerkers
 • jaarlijks de uitvoering van het beloningsbeleid laten toetsen
 • jaarlijks bespreken hoogste variabele inkomens
 • discretionaire bevoegdheid om variabele beloning directie in te trekken, dan wel terug te vorderen.

Daarnaast kennen we een beloningscommissie bestaande uit Risk, Compliance en P&O die een adviserende rol heeft bij het opstellen van of aanpassen van het beloningsbeleid. Deze commissie beoordeelt daarnaast de voorgestelde variabele beloningen voor de medewerkers op financiële haalbaarheid, integriteitsincidenten en resultaten van het individu.

In het kader van de Wet Harrewijn wordt jaarlijks aan de Ondernemingsraad gerapporteerd over de interne beloningsverhoudingen.

Tenslotte: Yarden voldoet aan eisen zoals vastgelegd in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Klokkenluidersregeling

Yarden vindt een integere organisatie en een goede reputatie belangrijk om succesvol te kunnen zijn als uitvaartbedrijf en uitvaartverzekeraar. Het is belangrijk dat medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Yarden op een verantwoorde en vertrouwde manier (vermoedens van) onregelmatigheden binnen de organisatie kunnen melden.

Wat houdt de Klokkenluidersregeling in?

In de Klokkenluidersregeling is vastgelegd op welke wijze een vermoeden van een misstand gemeld en afgehandeld moet worden. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Een klokkenluider wordt op geen enkele wijze in zijn/haar rechtspositie benadeeld als gevolg van het melden van het vermoeden van een misstand.

Yarden Klokkenluidersregeling

Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden