Yarden Afscheidsmonitor

Yarden weet wat er leeft

Yarden doet regelmatig onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart en rouw. Met de Afscheidsmonitor willen wij inzicht geven in maatschappelijke ontwikkelingen om onze dienstverlening daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder minstens 500 respondenten door marktonderzoekbureau PanelWizard.

Onderzoek naar bekendheid levenstestament

Het onderzoek naar de bekendheid van Nederlanders met het levenstestament is gedaan in 2017. Een paar conclusies uit dit onderzoek.

Nederlander vertrouwt op bijdrage overheid of zorgverzekeraar

Ruim 6 op de 10 Nederlanders van 16 jaar en ouder vertrouwen er (volledig) op dat een zorgverzekeraar de benodigde zorg in de laatste levensfase altijd vergoedt (62%). Een ruime meerderheid vertrouwt er verder op dat de overheid hen steun zal bieden voor de benodigde zorg in de laatste levensfase (56%). Ruim een derde van de Nederlanders vertrouwt erop helemaal geen eigen bijdrage te hoeven leveren voor de benodigde zorg in de laatste levensfase (35%).

Geen geld gereserveerd voor laatste levensfase

Ruim de helft van de Nederlanders heeft op dit moment geen geld gereserveerd voor de financiering van extra zorg (54%) of het vervullen van een laatste wens (52%) in de laatste levensfase. Verder geven ruim 4 op de 10 Nederlanders aan op dit moment te weinig geld beschikbaar te hebben om extra zorg of het uitvoeren van een laatste wens te kunnen betalen, mochten zij nu (plotseling) in het eindstadium van hun leven terechtkomen (42%).

Kwart onbekend met levenstestament

Ruim driekwart van de Nederlanders heeft weleens van een levenstestament gehoord (76%); 18% geeft aan daadwerkelijk te weten wat het inhoudt, 58% heeft ervan gehoord zonder precies te weten wat het is.

Uitstellen levenstestament

Na een toelichting op de term levenstestament, is gevraagd wie een dergelijk document heeft opgesteld. Slechts 6% van de Nederlanders blijkt een levenstestament te hebben opgesteld en nog eens 15% is van plan dit in de aankomende 5 jaar te regelen.

Opstellen levenstestament is een geruststellend idee

Nederlanders die een levenstestament hebben opgesteld of dit binnen 5 jaar van plan zijn te doen, geven aan dit een geruststellend idee te vinden (64%). Een reden voor het regelen van een levenstestament is dat men wil dat financiële zaken naar eigen wensen worden geregeld (49%) en dat men wil dat medische en persoonlijke zaken naar eigen wensen worden geregeld als men dit zelf niet meer kan (resp. 43% en 41%).

Reden voor uitstel levenstestament

De groep die van plan is binnen enkele jaren een levenstestament op te stellen geeft voornamelijk als reden voor het niet éérder opstellen van een levenstestament dat men niet verwachtte op korte termijn een levenstestament nodig te hebben (28%), dat men niet van het bestaan afwist (28%), dat men er nog niet aan wil(de) denken (27%) en/of dat men nog geen tijd heeft gehad om het vast te leggen (21%).

Bezwaren om levenstestament op te stellen

Degenen die aangeven helemaal geen levenstestament te willen opstellen (ook niet in de toekomst) vinden het niet belangrijk een dergelijk document op te stellen (30%), vinden de kosten te hoog (28%; wederom vaker vrouwen: 36% vs. 18%) of zien er het nut niet van in (23%). Onder jongeren (<30 jaar) binnen deze groep wordt vaker aangegeven dat ze niet verwachten dit op korte termijn nodig te hebben (51% vs. 11% onder dertigplussers) of dat ze er voorlopig niet over na willen denken (31% vs. 10%).

Regelen van zorg en financiële zaken

Het belang van een levenstestament wordt door een meerderheid van de Nederlanders onderkend. 6 op de 10 vinden dat een levenstestament belangrijk is bij het regelen van zorg en financiële zaken, wanneer zij dit zelf niet meer kunnen (resp. 63% en 60%). De helft vindt dat dit document (ook) belangrijk is bij het regelen van de uitvaart (48%). Verder vindt bijna de helft van de Nederlanders het aanbieden van een levenstestament passen bij de dienstverlening van een uitvaartorganisatie (48%). 50-plussers vinden dit minder vaak passen bij een uitvaartorganisatie (38% vs. 51% onder <50 jaar).

Kosten opstellen levenstestament te hoog

Hoewel het belang van een levenstestament door een grote groep wordt onderschreven, zijn 6 op de 10 Nederlanders van mening dat de kosten voor het laten opstellen van een dergelijke akte te hoog zijn (60%). 3 op de 10 Nederlanders geven aan dat zij zich de kosten van een levenstestament niet kunnen veroorloven (31%); een iets grotere groep is juist van mening dat zij dat wel kunnen betalen (37%).

Samenwerking NuNotariaat.nl

De samenwerking van Yarden met NuNotariaat.nl maakt het voor iedereen mogelijk om eenvoudig online een Yarden Levenstestament af te sluiten.

Meer over Yarden Levenstestament


Informatie voor de pers

Yarden wil zo helder mogelijk inzicht geven in het bedrijf en zijn dienstverlening. Voor alle relevante media-informatie kunt u terecht op onze Perspagina.

Informatie voor de pers

Blogs over uitvaart en afscheid

Yarden blog

Lees meer over rouwverwerking, inspirerende uitvaarten, afscheidsverhalen en actualiteiten.

Ga naar ons blog