"Onze moeder had een uitvaartverzekering afgesloten


Zo kon ze toch nog een beetje voor ons zorgen"

"Onze moeder had een uitvaartverzekering afgesloten


Zo kon ze toch nog een beetje voor ons zorgen"

Beleggingsbeleid

Heeft u een Yarden uitvaartverzekering? Dan betaalt u daarvoor een premie of koopsom die Yarden vervolgens belegt. We kiezen daarbij altijd voor veilige beleggingen.

Een veilige beleggingsmix

Yarden heeft een langjarige beleggingsmix gekozen op basis van een Asset Liability Management studie. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste dekkingsgraad en solvabiliteitseisen van Solvency II. Een belangrijk onderdeel van de gekozen beleggingsmix is de keuze om het renterisico te minimaliseren. Hiervoor worden het percentage en de duur van de vastrentende beleggingen bepaald.

Eind 2011 is circa 70% belegd in vaste rentewaarden, met name obligaties. Om het renterisico verder te beperken, worden ook renteswaps ingezet. De resterende portefeuille bestaat uit een mix van aandelen, onroerend goed en tijdelijke liquide middelen. Het beheer over onze beleggingen hebben we uitbesteed aan een externe fiduciaire vermogensbeheerder Kempen Capital Management.

Maatschappelijk verantwoord

We hechten veel waarde aan mensenrechten en ons milieu. Daarom beleggen we ons vermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier, volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties. Dit verdrag is ook ondertekend door onze vermogensbeheerder. Deze onderzoekt samen met een gespecialiseerde partij of de ondernemingen die deel uitmaken van het vermogen van Yarden, zich houden aan de normen en waarden gebaseerd op internationale conventies.

Als ze vaststellen dat een onderneming in strijd met deze normen en waarden handelt, wordt bij de betreffende beheerder en onderneming aangedrongen op aanpassing. Weigert de beheerder of onderneming mee te werken, dan wordt het betreffende fonds op termijn door de vermogensbeheerder verkocht.

Handelen vanuit gedragscode

We zijn lid van het Verbond van Verzekeraars en hebben de Gedragscode Verzekeraars ondertekend. Met deze Gedragscode houden wij ons aan diverse belangrijke gedragsregels. Tevens kan het Verbond van Verzekeraars Yarden afrekenen op de Gedragscode.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Kunnen wij u helpen?

Bel 040-232 21 22
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.

Bel mij terug

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Kwaliteit

Yarden streeft naar persoonlijke dienstverlening van het hoogste niveau. We hanteren dan ook strenge kwaliteitsnormen voor alles wat we doen.

Lees meer