Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden over de omzetting van pakketpolissen naar sommenpolissen.

Kostenstijging Pakketpolis in 2021

Waar bestaat de kostenstijging van 2% uit?

De kostenstijging van 2% is gebaseerd op de verwachte prijsstijging van de diensten en producten die binnen uw pakket vallen. Algemene kostenstijgingen zoals loonstijgingen en milieuheffingen , evenals de inflatie van producten zoals kisten, rouwauto’s en rouwdrukwerk, zijn de belangrijkste redenen van de kostenstijging.

Welke opties hebben mijn nabestaanden als ik komen te overlijden in 2021?

Bij een eventueel overlijden, hebben uw nabestaanden vanaf 2021 de volgende keuzemogelijkheden:

 • In overleg met de Yarden-uitvaartverzorger is het mogelijk om diensten en producten uit het pakket te halen, u hoeft dan minder of niets bij te betalen.
 • Een andere optie is om bij te betalen voor de uitvaart.
 • Zijn er naast de pakketpolis een of meer aanvullende sommenpolissen, dan kan de kostenstijging hiermee worden opgevangen.

Wat houdt de optie diensten en producten uit het pakket halen nu precies in?

In goed overleg met nabestaanden en de Yarden-uitvaartverzorger wordt besproken welke diensten en producten uit het pakket kunnen worden gehaald die het (totale) bedrag van de jaarlijkse kostenstijging kunnen opvangen.

Hoeveel bedraagt de 2% stijging uitvaartkosten voor mijn pakket?

Elke pakketpolis heeft een specifieke verzekerde waarde, het jaarlijks vastgestelde percentage van de kostenstijging wordt berekend over de verzekerde waarde. Het volgende jaar wordt het percentage van de kostenstijging berekend over die waarde van het jaar ervoor. Hier vindt u de bedragen van de kostenstijging per pakketpolis die gelden vanaf 1 januari 2021.

Vragen over omzetting van uw polis

Waarom heeft Yarden in 2007 ervoor gekozen de pakketpolis om te zetten naar een sommenpolis?

Yarden is ontstaan uit een fusie tussen AVVL en NUVA. Vanuit deze rechtsvoorgangers had Yarden polissen met een vast omschreven pakket van diensten in haar verzekeringsportefeuille. Denk bijvoorbeeld aan het aantal kopjes koffie dat geschonken wordt na de uitvaart, het aantal rouwbrieven en volgauto’s. In die tijd was dat realistisch en zeer gebruikelijk. De beleggingsopbrengsten waren destijds veel hoger en de kosten voor producten en diensten stegen met de normale inflatie. In de loop van de tijd zijn de uitvaartmogelijkheden en wensen van mensen veranderd. Samen met de inflatieontwikkeling zorgde dit ervoor dat de betaalbaarheid van de pakketpolissen door Yarden niet meer voor de lange termijn gegarandeerd kon worden.

Waarom na ruim 10 jaar de omzetting ongedaan maken?

Er zijn eerder vragen aan Yarden gesteld over de omzetting van pakketpolissen naar sommenpolissen. Yarden hanteerde de afgelopen 10 jaar op advies van het Klachteninstituut KiFiD een coulanceregeling. Omdat Yarden na ruim 10 jaar de coulanceregeling wilde stoppen, heeft Yarden hier onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek zijn nieuwe omstandigheden naar voren gekomen, die in augustus 2018 hebben geleid tot de conclusie dat de invoering van het wijzigingsbeding uit 2004 en daarmee de omzetting van pakketpolis naar sommenpolis in 2007, niet volgens de polisvoorwaarden heeft plaatsgevonden.

Heeft u een extra verzekering bij Yarden afgesloten?

Heeft u tussen 2007 en 30 juni 2019 een extra verzekering bij ons afgesloten omdat de kosten voor uw uitvaartwensen boven het verzekerd bedrag uitkwamen? Tegenwoordig bekijkt u eenvoudig zelf of u voldoende verzekerd bent. In Mijn Yarden geeft de Poliscalculator een indicatie van de extra commerciële kosten voor de door u gewenste uitvaart. Komt u er met de berekening van de Poliscalculator niet uit? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen met u naar uw uitvaartwensen en uw verzekering.

Afkoopwaarde

Waarom is mijn afkoopwaarde anders dan de afkoopwaarde van mijn kinderen of partner?

De afkoopwaarde is onder andere gebaseerd op leeftijd, looptijd en verzekerd bedrag. In de algemene voorwaarden van uw verzekering staat precies omschreven op welke wijze de afkoopwaarde wordt berekend en of u uw verzekering kunt afkopen. Let op: het afkoopbedrag is niet gelijk aan het verzekerd bedrag of de verzekerde waarde. Bekijk ook onze video over het afkopen van een pakketpolis, waarin wij u aanvullende informatie geven aan de hand van praktische voorbeelden.

Hoe kan het dat ik maar zo weinig ontvang bij het afkopen van een polis?

In de periode dat u verzekerd was heeft Yarden risico gedragen en kosten gemaakt voor het beheer van de polis. U krijgt daarom slechts een deel van de betaalde premies retour. De afkoopwaarde is onder andere gebaseerd op uw leeftijd, de looptijd en het verzekerd bedrag van de verzekering. U ontvangt altijd minimaal 50% van de betaalde premies als afkoopwaarde.

Wat is een technische reserve?

Elke maand dat u premie betaalt, reserveren wij een bepaald bedrag voor u. U kunt dit zien als een spaarpot voor uw uitvaart. Dat noemen wij een technische reserve. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, de looptijd van de polis en het verzekerd bedrag. Deze technische reserve groeit in de loop der jaren tot het uiteindelijke bedrag dat Yarden bij overlijden uitkeert.

De technische reserve wordt gebruikt als basis voor de berekening van de afkoopwaarde. Wanneer de daadwerkelijke afkoopwaarde lager is dan 50% van het door u betaalde premiebedrag, dan ontvangt u als afkoopwaarde evengoed 50% van de betaalde premie. Als er sprake is van een koopsomstorting dan bedraagt de afkoopwaarde 100% van de betaalde koopsom.

Waarom is afkoopwaarde lager dan de uitkering bij overlijden?

In de polisvoorwaarden staat of u uw verzekering kunt afkopen. In de periode dat u verzekerd was, heeft Yarden risico gedragen en kosten gemaakt voor het beheer van de polis. Het gaat onder andere om het afdekken van het aanwezige risico dat verzekerden op (relatief) jonge leeftijd komen te overlijden. Dat risico wordt gedragen door alle polishouders samen en is een van de kernpunten van een verzekering. Daarnaast worden ook de administratieve kosten bij afsluiten en in de jaren daarna (ook na het einde van de premiebetaling) gedekt uit de betaalde premies. Om deze redenen krijgt u als afkoopwaarde slechts een deel van de betaalde premies retour. De afkoopwaarde is onder andere gebaseerd op uw leeftijd, de looptijd van de polis en de verzekerde waarde. U ontvangt altijd minimaal 50% van de betaalde premies als afkoopwaarde.

Hoeveel krijg ik minimaal terug?

Yarden vindt het belangrijk dat polishouders die langere tijd hun pakketverzekering bij Yarden hebben, wel een afkoopbedrag krijgen dat minimaal 50% van de betaalde premies dekt. U krijgt dus minimaal 50% van de betaalde premies terug.

Wie berekent de afkoopwaarde?

De berekening van de technische reserve is zeer complex. Onze actuariële specialisten hebben hiervoor een model gebouwd dat rekening houdt met alle relevante factoren, zoals:

 • de toekomstige levensverwachting
 • het spaardeel van de reeds betaalde en de nog te betalen premies
 • het veronderstelde rendement bij afsluiten

Aan de hand van dit rekenmodel, bepalen we de afkoopwaarde conform de voorwaarden. 

Waarom wel of niet afkopen?

Als u de verzekering afkoopt, heeft dit de  volgende consequenties: u bent niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Als u de verzekering opzegt, heeft u mogelijk recht op afkoopwaarde. Of u uw verzekering kunt afkopen is vastgelegd in de polisvoorwaarden. De afkoopwaarde is echter lager dan de waarde van het pakket of het verzekerd bedrag bij overlijden.

Heeft u een rekenvoorbeeld?

Helaas kunnen wij geen rekenvoorbeeld geven, omdat elke afkoopwaarde voor elke pakketpolis anders is. Zoals vermeld is de afkoopwaarde afhankelijk van onder andere leeftijd, de reeds betaalde premie en de verzekerde waarde van het pakket (die verschilt ook per pakket).

Meer weten over dit onderwerp?

Kijk voor meer informatie over afkoopwaarde op de pagina Uitvaartverzekering opzeggen.

Inloggen in Mijn Yarden

Heeft u langer dan een half jaar niet meer in Mijn Yarden ingelogd?

Uw wachtwoord is dan verlopen. Kies voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord.

Bent u niet de verzekeringnemer van de pakketpolis?

Als u niet de verzekeringnemer bent van de pakketpolis, kunt u de polis niet inzien op Mijn Yarden. Neemt u contact op met de verzekeringnemer.

Waar vind ik het relatienummer van mijn pakketpolis?

Wilt u inloggen in Mijn Yarden? Dan heeft uw relatienummer nodig. U vindt uw relatienummer in de brief die u eind december 2020 heeft ontvangen. Het relatienummer staat vermeld bij het kenmerk van deze brief. Heeft u een e-mailbericht ontvangen? Dan vindt de brief in de bijlage.

Heeft u een nieuw wachtwoord aangevraagd voor Mijn Yarden, maar geen e-mail ontvangen?

Het kan zijn dat dit e-mailbericht staat bij ‘ongewenste berichten’, ook wel ‘spam’ genoemd. Staat deze e-mail niet bij de ongewenste berichten? Dan kan het zijn dat wij geen actueel e-mailadres in onze administratie hebben.

Wij verzoeken u in dat geval om uw e-mailadres aan door te geven o.v.v. uw naam en adresgegevens. Zodra wij uw e-mailadres in onze administratie hebben aangepast, ontvangt u een bevestiging van en kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.

Uitvaart geregeld tussen 2007 en 30 juni 2019?

Heeft u een uitvaart geregeld voor iemand die verzekerd was bij Yarden met een pakketpolis die in 2007 door ons is omgezet?

Wilt u weten of u niet had hoeven bij betalen als de uitvaart conform het pakket was gegaan? Neemt u dan contact met ons op.

Uw uitvaartwensen

Sluiten uw uitvaartwensen nog aan bij de door u afgesloten pakketpolis?

Uit ervaring weten we dat uitvaartwensen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom uw uitvaart? Kijk dan op yarden.nl/uitvaartwensen.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

  Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.

  Lees meer

  Meer weten over dit onderwerp? Lees ook de overige informatie:

  Pakketpolis
  Verschil pakketpolis en sommenpolis
  Rechtenlijst & Algemene Voorwaarden